Kultura

O kulturze mówi się dzisiaj w bardzo szerokim zakresie. Z języka łacińskiego to słowo colere, które odnosi się do dbać, pielęgnować, uprawiać, kształcić. To pojęcie naprawdę dziś rozlegle rozumiane, które wiąże się z wielorakimi dyscyplinami wiedzy. Jest to wszystko to, co zalicza się wytworów ludzkich – materialnych, ale też i dóbr niematerialnych. W grę wchodzą zarówno namacalne przedmioty, jak też symboliczne efekty, wymysły człowieka.

W ogólnym zrozumieniu
Przeważnie kultura jest pojmowana jako to, co pozostało cywilizacji, stanowiąc dorobek społeczeństwa. Ponadto to także wzory postępowania, wskazane zachowania ludzkie, jak też wyuczone normy przekazywane i utrwalane z pokolenia na pokolenie. Zagadnienia związane ściśle z kulturą badane są przez wielorakie dziedziny wiedzy, w tym filozofię kultury, historię kultury materialnej, antropologię kulturową, socjologię kultury, ale też kulturoznawstwo, memetykę czy etnografię.

Podstawowe obszary
Wyróżnia się kilka najważniejszych, nadrzędnych dziedzin kultury, wśród których na szczególną uwagę zasługuje między innymi kultura materialna, w tym technika, zdolności praktyczne, wytwory ludzkie, kultura duchowa – wiedza, wierzenia, muzyka, teatr, moda, sztuki plastyczne, kultura społeczna obejmująca ideologię, ale też zbiór zasad moralnych, kultura języka – komunikowanie się zgodnie z normą językową, kultura polityczna jaka uwzględnia wzorce zachowań i systemy wartości, a także kultura fizyczna czyli wszystko to, co ma ścisły związek z dbaniem o fizyczność człowieka.